Site Loader
اصفهان، خیابان فیض، ابتدای خیابان ارباب

بله در برخي از افراد با كندن موها به هر روش ضايعات آكنه اي ايجاد و يا تشديد مي شوند.

Post Author: admin