تزریق ژل

تصویر مراجعی که مشاهده می کنید، قبل و تنها دقایقی پس از تزریق یک میلی…