دوره درمان آکنه

حتما در جلسه نخست از پزشک متخصص خود بپرسید که دوره درمان من چقدر است؟…