ليزر فتوفشيال يكي از ليزر هاي غير زخمي كه در جوانسازي، از بين بردن ضايعات پيگمانته مثل كك مك و عروق كوچكي كه در اثر آسيب افتاب در پوست ظاهر مي گردد تاثير بسزايي دارد.

يكي از مزيت هاي اصلي اين ليزر زخم نشدن صورت مي باشد. پس از ٣ تا ٥ جلسه ٧٠_٨٠٪ اثر مي گذارد .